Projectes

Participem en el projecte Polyfarming, l’objectiu del qual és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral, integrat com a alternativa de gestió rentable per lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.